औषध निर्माण अधिकारी टेस्ट नं 3 सराव पेपर Pharmacy Officer

औषध निर्माण अधिकारी टेस्ट नं 3 सराव पेपर Pharmacy Officer

आधुनिक वैद्यकशास्त्रात औषध निर्माणशास्त्र (फार्मसी) ही एक स्वतंत्र विद्याशाखा म्हणून उदयास आली आहे. औषध निर्माणशास्त्रामध्ये प्रामुख्याने रसायनशास्त्राचा अभ्यास असतो. औषधनिर्माण शास्त्र हे नैसार्गिक अथवा रासायनिक घटकांपासुन निर्मिति प्रक्रिया होत सम्पूर्ण नवे औषध निर्माण करण्याचे शास्त्र म्हणजे औषधनिर्माण शास्त्र होय.

औषध निर्माण अधिकारी टेस्ट नं 3 सराव पेपर Pharmacy Officer

1. Menstrual flow occurs due to lack of

  1. Estrogen
  2. Oxytocin
  3. FSH
  4. Progesterone

2.Aminoacid used for the biosynthesis of

catecholamine

a)Alanine

b) Glycine

c) Methionine

d) Tyrosine

3. The part of fallopian tube closest to ovary is

a) Isthmus

b) Ampulla

c) Cervix

d) Infundibulum

4 . In aerosols the flash point is deterinthed by using

a) Hydrometer

b) Tag open cup apparatus

c) Karl Fischer apparatus

d) Pressure gauge

5. One of the following is used as local anaesthetic in parenteral preparation

a) Tocopherol

b) EDTA

c) Benzyl alchol

d) PEG

औषध निर्माण अधिकारी टेस्ट नं 3 सराव पेपर Pharmacy Officer

6. Among the various stages in the development of ergot stage contains maximum amount of active constituent

a) Ascospore

b) Sterigma

c) Stoma with perithesia

d) Sclerotial

7.Plasmodesma are in…… part of nus vomica seed

a) Trichome

b) Epidermis

c) Epidermis

d)Collapsed

8.Hot air oven is mostly used to sterilize

a) Culture media

b) Heat stable aqueous product

c) Rubber closure

d) Glass ware

9. Castor oil is used as

a) Osmotic purgative

b) Stimulant purgative

c) Bulking agent

d) Osmotic laxative

10. A natural product derivative developed as an antimalarial agent is.

a) Artemether

b) Poludrine

c) Pyrimethamine

d) Halofantriene

औषध निर्माण अधिकारी टेस्ट नं 3 सराव पेपर Pharmacy Officer

औषध निर्माण अधिकारी टेस्ट नं 3 सराव पेपर Pharmacy Officer

11. Which of the following is a microsomal enzyme inducer?

a) Indomethacin

b) Clofibrate

c) Tolbutamide

d) Glutethimide

12 . Spironolactone is a competitive antagonist of

a) Aldosterone

b) Carbonic anhydrase

c) Oxytocin

d) All

13.The xenobiotics neprotoxicity is. that does not cause

a) Streptozotocin

b) Cisplatin

c) Gentamycin

d) Isoniazid

14. Intake of which of the following shall be avoided by a patient taking an oral anticoagulant?

a) Cyanocobalamine

b) Thiamine

c) Meadine

d) Tocopherol

15. ‘अकलेचा खंदक’ या वाक्प्रचाराचा अर्थ,

a) जबाबदारी टाळणे

b) मठ होणे

d) शेवट करणे

c) मूर्ख मनुष्य

16. ‘माझ्या ग घरावरुन कुण्या ग राजाचा हत्ती गेला’ शब्दशक्ती ओळखा.

a) अभिधा

b) लक्षणा

(c) व्यंजना

d) अन्योक्ती

17 . अमृताहूनी गोड । नाम तुझे देवा ।। अलंकार शोधा.

a) उपमा

b) उत्प्रेक्षा

c) रुपक

(d) व्यतिरेक

18 .अर्थावरुन वाक्याचे किती प्रकार पडतात ?

a ) पाच

b) चार

c ) एक

d) यापैकी नाही

19. खालील शब्दयोगी अव्ययांचा प्रकार ओळखा. परिस

a ) दिक्वाचक

c) परिणामवाचक

b) तुलनात्मक

d) विरोधवाचक

20. मूळ शब्दांना प्रत्यय लागून कोणते अव्यय तयार होते ?

a) सिद्धी

b) साधित

c) स्थानिक

d) निर्देधार्थक

औषध निर्माण अधिकारी टेस्ट नं 3 सराव पेपर Pharmacy Officer

औषध निर्माण अधिकारी टेस्ट नं 3 सराव पेपर Pharmacy Officer


21. सन 2015 ‘राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार’ कोणत्या खेळाडूला मिळाला ?

a ) सानिया मिर्झा (लॉन टेनिस)

b) रंजन सोधी (नेमबाजी)

c) साईना नेहवा (बॅडमिंटन)

d) गगन नारंग (नेमबाजी)

22. ‘राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार 2015’ कोणला मिळाला ?

a) कोर्ट

c) बजरंगी भाईजान

d) कट्यार काळजात घुसली

b) बाहुबली

23. ‘भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2014’ कोणाला मिळाला ?

a) विश्वास पाटील

c) दया पवार

b) शिवाजी सावंत

d) भालचंद्र नेमाडे

24. “नोबेल पुरस्कार 2014 कोणाला मिळाला ?

a) कैलास सत्यार्थी व मलाला युसुफभाई

b) जयंत नारळीकर

c) वसंतराव गोवारीकर
d) अनिल काकोडकर

25.95. 12, 48, 16?

a) 20

b) 28

c) 32

d) 36

26. सात लाख पाच हजार दोन ही संख्या आकड्यामध्ये अशी लिहावी.

a) 700502

b) 705002

c) 750002

d) 7000502

27. भाजक, भागाकार व बाकी या संख्या अनुक्रमे 16, 39 व 2 या आहेत, तर भाज्य संख्या किती ?

a) 565

b) 646

c) 166

d) 626

28. पहिल्या 4 विषम संख्यांची सरासरी किती ?

a) 2.5

b) 4

c) 5

d) 16


 29. एका सांकेतीक भाषेत SEND हा शब्द TFOE असा लिहीला जातो तर त्याच भाषेत GOLD हा शब्द कसा लिहीला जाईल?

a) HOME

b) FNKC

c) HPME

d) HRNF

30. अहमदनगर जिल्हा या प्रशासकीय विभागात……. येतो

a) पुणे

b) नाशिक

c) औरंगाबाद

d) मुंबई

औषध निर्माण अधिकारी टेस्ट नं 3 सराव पेपर Pharmacy Officer

Answer Key :-

1D11D21A
2D12A22A
3D13D23D
4B14D24A
5C15C25C
6D16B26B
7B17D27D
8D18A28B
9B19B29C
10A20B30B

See More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *