प्राण्यांच्या वर्गीकरणाबद्दल संपूर्ण माहिती

प्राण्यांच्या वर्गीकरणाबद्दल संपूर्ण माहिती व वेगवेगळे सृष्टी, उपसृष्टी विभाग संघ व वर्गीकरण दिले आहे

प्राण्यांच्या वर्गीकरणाबद्दल संपूर्ण माहिती

  सृष्टी -प्राणी

 उपसृष्टी – मेटाझुआ

विभाग -1 : असमपृष्ठरज्जू प्राणी

संघ

1.    प्रोटोझुआ- अमिबा , प्लाझामोडीयम, पॅरामेशियम इ.

2.    पोरीफेरा – सायकॉन , बाथस्पंज , हयलोनिमा

3.    सिलेंटराटा – हायड्रा, फायसेलिया, सी-अनिमोन

4.    प्लॅटीहेल्मिन्थीस – प्लॅनेरीया , लिव्हरफ्ल्युक , टेपवर्म

5.    नेमॅटहेल्मिन्थीस – अॅस्कॅरिस , फायलेरीया , हुकवर्म

6.    अॅनिलीडा- गांडूळ , लीच , नेरीस

7.    आथ्रोपोडा – खेकडा , झुरळ , कोळी

8.    मोलुस्का – शंख , शिंपला , गोगलगाय

9.    इकायानोडर्माटा – तारामासा , सी – अर्चीन , सि – ककुंबर

10. हेमिकॉर्डाटा – बेलॅनोग्लॉसस , सॅकोग्लॉसस

विभाग -२ : समपृष्ठरज्जू प्राणी

संघ – कॉर्डाटा

उपसंघ –

1.    युरोकॉर्डाटा – अॅसिडीयन , डोलीओलम, ऑईकोप्ल्युरा

2.    सेफॅलोकॉर्डाटा – अॅम्फीऑक्सस

3.    व्हर्टीब्रेटा –

वर्ग 1- सायक्लोस्टोमाटा – पेट्रोमायझॉन , मिक्झीन

वर्ग 2- पायसेस – डॉगफिश. रोहू

वर्ग 3- अम्फिबिया – बेडूक , टोड

वर्ग 4- रेप्टीलीया – कासव , पाल

वर्ग 5- एवज – पोपट , बदक

वर्ग 6- मॅमॅलिया – वटवाघूळ, खार, मानव

विभाग -1 : असमपृष्ठरज्जू प्राणी

संघ : प्रोटोझुआ –

हे एकपेशीय आणि सुक्मदर्षीय सजीव आहेत.

पेशीय भक्षण पद्धतीने अन्नग्रहण करतात.

प्रजनन – व्दिविभाजन, बहुविभाजन

उदा. अमिबा , एन्टामिबा , युग्लीना , प्लाझमोडीयम, पॅरामेशियम

अमिबा –

·         गोड्या पाण्याची तळी, डबके, सरोवरामध्ये आढळतात.

·         आकार अनियमित असतो.

संघ : पोरीफेरा –

शरीरावर असंख्य छिद्रे असतात.

त्यांना ऑस्टिया म्हणतात.

सर्व प्रकारच्या स्पंजाचा या संघात समावेश होतो.

प्रचलन न करणारे , आधात्रीशी सलग्न व असममीत प्राणी

उदा. सायकॅन , युस्पॉजिया

संघ : सिलेंटराटा –

समुद्रात आढळतात.

अरिय सममित व व्दिस्तरिय

देह गुहा असते.

शरीराला एक मुख असून त्याभोवती संवेदनक्षम शुंडके असतात.

प्रजानन मुकुलायन या अलैंगिक प्रकाराने होते.

प्राण्यांच्या वर्गीकरणाबद्दल संपूर्ण माहिती 

सृष्टी -प्राणी

    उपसृष्टी – मेटाझुआ

विभाग -1 : असमपृष्ठरज्जू प्राणी

संघ

1.    प्रोटोझुआ- अमिबा , प्लाझामोडीयम, पॅरामेशियम इ.

2.    पोरीफेरा – सायकॉन , बाथस्पंज , हयलोनिमा

3.    सिलेंटराटा – हायड्रा, फायसेलिया, सी-अनिमोन

4.    प्लॅटीहेल्मिन्थीस – प्लॅनेरीया , लिव्हरफ्ल्युक , टेपवर्म

5.    नेमॅटहेल्मिन्थीस – अॅस्कॅरिस , फायलेरीया , हुकवर्म

6.    अॅनिलीडा- गांडूळ , लीच , नेरीस

7.    आथ्रोपोडा – खेकडा , झुरळ , कोळी

8.    मोलुस्का – शंख , शिंपला , गोगलगाय

9.    इकायानोडर्माटा – तारामासा , सी – अर्चीन , सि – ककुंबर

10. हेमिकॉर्डाटा – बेलॅनोग्लॉसस , सॅकोग्लॉसस

विभाग -२ : समपृष्ठरज्जू प्राणी

संघ – कॉर्डाटा

उपसंघ –

1.    युरोकॉर्डाटा – अॅसिडीयन , डोलीओलम, ऑईकोप्ल्युरा

2.    सेफॅलोकॉर्डाटा – अॅम्फीऑक्सस

3.    व्हर्टीब्रेटा –

वर्ग 1- सायक्लोस्टोमाटा – पेट्रोमायझॉन , मिक्झीन

वर्ग 2- पायसेस – डॉगफिश. रोहू

वर्ग 3- अम्फिबिया – बेडूक , टोड

 वर्ग 4- रेप्टीलीया – कासव , पाल

 वर्ग 5- एवज – पोपट , बदक

वर्ग 6- मॅमॅलिया – वटवाघूळ, खार, मानव

विभाग -1 : असमपृष्ठरज्जू प्राणी

संघ : प्रोटोझुआ –

हे एकपेशीय आणि सुक्मदर्षीय सजीव आहेत.

पेशीय भक्षण पद्धतीने अन्नग्रहण करतात.

प्रजनन – व्दिविभाजन, बहुविभाजन

उदा. अमिबा , एन्टामिबा , युग्लीना , प्लाझमोडीयम, पॅरामेशियम

अमिबा –

·         गोड्या पाण्याची तळी, डबके, सरोवरामध्ये आढळतात.

·         आकार अनियमित असतो.

संघ : पोरीफेरा –

शरीरावर असंख्य छिद्रे असतात.

त्यांना ऑस्टिया म्हणतात.

  सर्व प्रकारच्या स्पंजाचा या संघात समावेश होतो.

प्रचलन न करणारे , आधात्रीशी सलग्न व असममीत प्राणी

Example. सायकॅन , युस्पॉजिया

संघ : सिलेंटराटा –

समुद्रात आढळतात.

अरिय सममित व व्दिस्तरिय

देह गुहा असते.

शरीराला एक मुख असून त्याभोवती संवेदनक्षम शुंडके असतात.

प्रजानन मुकुलायन या अलैंगिक प्रकाराने होते.

उदा. कोरल्स , सिअॅनिमोन , हायड्रा , जेलीफिश

उदा. कोरल्स , सिअॅनिमोन , हायड्रा , जेलीफिश

जीवशास्त्र विज्ञान विषयाचे नोट्स डाउनलोड करा

  इतर महत्वाच्या विषयाचे नोट्स डाउनलोड करा

   सर्व विषयाचे सराव प्रश्नसंच डाउनलोड करा

   Mpsc मोफत ऑनलाइन टेस्ट सिरिज Join Now

   नवीन सरकारी नोकरी अपडेट्स Visit Now

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *