सुगम मराठी व्याकरण प्रश्न प्रकरण-3 वर्णविचार भाग 1

सुगम मराठी व्याकरण प्रश्न प्रकरण-3 वर्णविचार भाग 1

सुगम मराठी मराठी व्याकरण प्रकरण-3 वर्णविचार भाग 1सुगम मराठी व्याकरण   लेखक : मो रा वाळिंबे मधील महत्वाचे परीक्षेत आलेले प्रश्न

 वर्णमाला चे प्रकार, बाराखडी,स्वराचे प्रकार, व्यंजनाचे प्रकार इत्यादी


प्रश्न 1 ) वर्ण म्हणजे ……..
अ. तोंडावाटे निघणारे मूलध्वनी
ब. रंगाने लिहून ठेवले जाणारे
क.वाक्य पूर्ण होणे
ड.बोलण्यात थांबणे
1 ) विधान अ व ब
2 ) विधान ब व क
3 ) विधान क व ड
4 ) विधान अ,ब,क


प्रश्न 2 ) वर्ष 2009च्या शासन निर्णयानुसार कोणते दोन स्वर वर्णमालेत करण्यात आले आहेत
1 ) अं  अ:                2 ) अ ,आ
3 ) अँ , ऑ               4 ) ऋ लु
 प्रश्न 3 ) अं  अ: हे पुढील पैकी …. आहेत
1 )  स्वर             2) स्वरादी
3 ) व्यंजने          4) परसवर्ण
प्रश्न 4 ) मराठी भाषेत नवीन स्वर वगळता एकूण वर्ण आहेत
1 ) 50              2 ) 40
3 ) 12              4 ) 48प्रश्न 5 ) स्वरू म्हणजे काय ?
1 ) उच्चार करणे,ध्वनी करणे
2 )ओरडणे
3 ) उसासा टाकणे
4 )बोलनेप्रश्न 6 ) स्वरांच्या बाबतीत अयोग्य विधान ओळखा
अ.स्वर म्हणजे उच्चार करणे
ब.स्वर म्हणजे नुसते सूर
क. हवेचा मार्ग घडवलेला असतो
ड. स्वर म्हणजे ध्वनी करणे
1 ) विधान अ व ब
2 ) विधान ब
3 ) विधान क
4 ) विधान अ,ब,क
प्रश्न 7 ) स्वरादी म्हणजे काय

अ  स्वर आहे प्रारंभी असे
ब  अनुस्वार व विसर्ग
क स्वर आहे आधी असे
ड  स्वर आहे नंतर असे

1 ) विधान अ व क
2 ) विधान अ, ब व क,ड बरोबर
3 ) विधान अ व ड
4 ) विधान अ,व,क


प्रश्न 8 ) दुःख या शब्दात द + ….+ विसर्ग= दुःख
1 )  ऊ                     2 )      उ  
3 )   इ                     4 )      ई
प्रश्न 9 ) स्पष्ट व खणखणीत उच्चारांनाविचारांनाअनुस्वार म्हणतात तर ओझरत्या अस्पष्ट उच्चाराला विसर्ग म्हणतात
1 ) संपूर्ण वाक्य बरोबर
2 ) संपूर्ण चूक
3  ) पूर्वार्ध बरोबर
4 ) उत्तरार्ध बरोबर

सुगम मराठी व्याकरण प्रश्न प्रकरण-3 वर्णविचार भाग 1
प्रश्न 10 ) स्वर हे पूर्णउच्चाराचे असतात तर व्यंजने ही स्वर मिसळून पूर्ण उच्चाराची होतात
1 ) संपूर्ण वाक्य चूक
2 ) संपूर्ण बरोबर
3  ) पूर्वार्ध बरोबर
4 ) उत्तरार्ध बरोबरप्रश्न 11 ) पुढीलपैकी बाराखडीत ए स्वरा चे चिन्ह कोणते
 1 )   `                    2 )  “
3 )  इ                      4 ) ईप्रश्न 12 ) मराठी भाषेत एकूण संयुक्त स्वर किती आहेत
1 )      पाच              2 )  चार  
3 )     एक                4 )   सहा

प्रश्न 13 )पुढीलपैकी ऱ्हस्व स्वर ओळखा
1 )  ऋ                      2 )      आ
 3 )  ई                     4 )      ऐप्रश्न 14 )  पुढीलपैकी दीर्घ स्वर कोणते अरुण उल्लू
1 )   अ ,ऋ               2 ) ऋ लु  
 3 )  अ ,इ                4 )  ई  ,ऊप्रश्न 15 ) भिन्न उच्चारताना तू निघणाऱ्या स्वरांना म्हणतात
1 )  ऱ्हस्व                           2 ) दीर्घ
3 )  विजातीय                      4 ) संयुक्त
प्रश्न 16 ) पुढील वर्ण गटाला ….असे म्हणतात
1 )   स्वर                            2 ) संयुक्त स्वर
3 ) अनुनासिक                     4 ) कठोर व्यंजनेप्रश्न 17 ) क,ख, ग, घ व्यंजनाचा उच्चार अ हा स्वर मिसळून होईल
1 )  क ,ख, ग,घ  
2 )  कअ,खअ,गअ,घअ
3 )  कअ,खअ,गअ,घअ
4 )  क ,ख, ग,घ  


प्रश्न 18 ) अनुनासिक वर्णाचा पर्याय ओळखा


1 )  क,  ख,  ग                    2 ) ड, त्र, न:
 3 )  च ,छ, ज , न                4 )य , र ,ल ,व
प्रश्न 19 ) हा स्वर मराठी भाषेतून लुप्त होत चालला आहे


1 )    लु                   2 )    ऋ 

3  )  ए                     4 )  उ


प्रश्न 20 ) कोणता वर्ण महाप्राण आहे


1 )    प                    2 )    ळ  

 3  )   स                  4 )  ह


प्रश्न 21 ) मराठी भाषेत कोणता वर्ण स्वतंत्र मानला जातो
1 )    लु                   2 )    ऋ 

3  )  ए                     4 )  उ


प्रश्न 22 ) मराठी भाषेत संयुक्त व्यंजने कोणती


1 )    ए ,ऐ                2 )    क, ख 
3  )  य , र                4 )     क्ष  ,ज्ञप्रश्न 23 ) श्र  या जोड शब्दाचे लेखन कसे कराल

 1 ) स   + र +  अ                  2 )   ष  +  र  +  अ
3  ) श  +  अ  + र                 4 )  श  +  र  + अ  


प्रश्न 24 ) एकाच व्यंजनात तेच व्यंजन विसरल्यास त्याला असे म्हणतात


1)कठोर वर्णन                      2 ) द्वित
3 ) घर्षक                            4 ) अक्षर


1 )    लु  2 )    ऋ  3  )  ए   4 )  उ

क ,ख, ग,घ 

सर्व मराठी व्याकरण नोट्स पहा किवा डाउनलोड करा

All Government Jobs Notification Visit Now For Free Online Mock Test Solve Now For Latest Govt Jobs Notification Visit Now Free Online Live Video Lectures Watch Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *