महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती निकाल जाहीर PDF Download

महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती निकाल जाहीर करण्यात आला आहेत तरी निवड यादी, व मेरीट लिस्ट PDF डाउनलोड करा आरोग्य सेवक ANM, MPW सर्व पदाची उत्तरपत्रिका ही दिली आहेत

महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती निकाल जाहीर

महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती निकाल जाहीर

Answer Key

S.No.Posts NameLinks
01Non-Medical Assistant / अवैद्यकीय सहायक view answer key
02House and Linen Keeper / गृहवस्त्रपाल-वस्त्रपालview answer key
03Plumber / नळ कारागीर view answer key
04Store cum Linen Keeper / भांडार नि-वस्त्रपाल view answer key
05Tailor / शिंपी view answer key
06Telephone Operator / दूरध्वनीचालक view answer key
07Auxilary Nurse Midwife / सहायक परिचारिका – प्रसाविका view answer key
08Laboratory Assistant / प्रयोगशाळा सहायक view answer key
09Electrician (Transport) / वीजतंत्री (परिवहन)view answer key
10Electrician (Circles) / वीजतंत्री (ग्रेड पे १९००)view answer key

Result

S.No.Posts NameLinks
01Non-Medical Assistant / अवैद्यकीय सहायक view answer key
02House and Linen Keeper / गृहवस्त्रपाल-वस्त्रपालview answer key
03Plumber / नळ कारागीर view answer key
04Store cum Linen Keeper / भांडार नि-वस्त्रपाल view answer key
05Tailor / शिंपी view answer key
06Telephone Operator / दूरध्वनीचालक view answer key
07Auxilary Nurse Midwife / सहायक परिचारिका – प्रसाविका view answer key
08Laboratory Assistant / प्रयोगशाळा सहायक view answer key
09Electrician (Transport) / वीजतंत्री (परिवहन)view answer key
10Electrician (Circles) / वीजतंत्री (ग्रेड पे १९००)view answer key

Maharashtra Arogya Vibhag Result PDF Download सर्व पदाचे निकाल डाउनलोड करा डाउनलोड PDF

Maharashtra Arogya Vibhag NON Medical Assistatnt Result PDF Download

महाराष्ट्र आरोग्य विभाग गृहवस्त्रपाल Result PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *