शेकडेवारी

शेकडेवारी

  1. कोणत्याही संख्येचे दिलेले टक्के काढताना प्रथम 1% (टक्का) अथवा 10% काढा. त्यानंतर पट पद्धतीने दिलेले टक्के तोंडी काढता येतात. ·

 उदा. 500 चे 10% = 50 (10 टक्के काढताना एक शून्य कमी करा.) ·

125 चे 10% = 12.5 अथवा एकक स्थानी शून्य नसल्यास एका स्थळानंतर डावीकडे दशांश चिन्ह धा. ·

500 चे 30% = 150 · 500 चे 10% = 50 · 30% = 10%×3 · = 50×3 = 150 · 500 चे 8% = 40 (संख्येच्या 1%काढताना शेवटचे दोन शून्य कमी करा अथवा शून्य नसल्यास डावीकडे दोन दशांश स्थळांवर दशांश चिन्ह धा.) · 500 ची 1% = 5 · :: 500 चे 8% = 40

  • दिलेल्या संख्येचे 12.5% काढावयाचे असल्यास, त्या संख्येला 1/8 ने गुणा. ·

उदा. 368 चे 12.5% = ? · 368×12.5/100 · = 368×1/8= 46

3) दिलेल्या संख्येचे 20% काढावयाचे असल्यास, त्या संख्येला 1/5 (0.2) ने गुणा. · उदा. 465 चे 20% = 93 · 465×20/100 · = 465×1/5 ने गुणा = 93

4) दिलेल्या संख्येचे 25% काढावयाचे असल्यास, त्या संख्येला ¼ (0.25) ने गुणा. · उदा. 232 चे 25% = 58 · 232×25/100 · = 232×1/4= 58

5) दिलेल्या संख्येचे 37 1/2% (37.5) काढावयाचे असल्यास, त्या संख्येला 3/8 ने गुणा. · उदा. 672 चे 37.5% = 252 · 672×37.5/100 · = 672×3/8 · = 252

शेकडेवारी

 6) दिलेल्या संख्येचे 50% काढावयाचे असल्यास, त्या संख्येला ½ (0.5) ने गुणा. · उदा. 70 चे 50% = 35 · 70×50/100 · = 70×1/2 · = 35

7) दिलेल्या संख्येचे 62 ½% (62.5) काढावयाचे असल्यास, त्या संख्येला 5/8 ने गुणा. · उदा. 400 चे 62.5% = 250 · 400×62.5/100 · = 400×5/8 · = 250

8) दिलेल्या संख्येचे 75% काढावयाचे असल्यास, त्या संख्येला ¾ ने गुणा. · उदा. 188 चे 75% = 141 · 188×3/4 · = 141

9) दिलेल्या संख्येचे 87 ½% (87.5) काढावयाचे असल्यास, त्या संख्येला 7/8 ने गुणा. · उदा. 888 चे 87.5% = 777 · 888 × 87.5/100 · = 888×7/8 · = 777

 10) दिलेल्या संख्येचे त्या संख्येएवढेच टक्के काढावयाचे असल्यास, त्या संख्येचा वर्ग काढून डावीकडे दोन दशांश स्थळानंतर दशांश चिन्ह धा. · उदा. 25 चे 25% = 6.25 · 25 × 25/100 · = 625/100 · = 6.25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *