मराठी व्याकरण समास प्रकार

मराठी व्याकरण समास प्रकार मराठी व्याकरण समास प्रकार माहीती 🌷मराठी व्याकरण समास प्रकार बर्या्चदा आपण एखादे वाक्य पूर्ण न बोलता शब्दांची काटकसर करून एकच शब्द किंवा जोडशब्द तयार करतो.  🌷जो त्या वाक्यातील अर्थबोध करून देतो. यालाच ‘समास’ असे म्हणतात. अशी काटकसर करून जो शब्द तयार होतो त्यालाच सामासिक शब्द असे म्हणतात. 🌷 उदा. वडापाव – […]