मराठी व्याकरण शब्दसिद्धी व त्याचे प्रकार

मराठी व्याकरण शब्दसिद्धी व त्याचे प्रकार Marathi Vyakaran Shabdsidhi मराठी व्याकरण शब्दसिद्धी व त्याचे प्रकार शब्द कसा तयार झाला आहे, म्हणजे सिद्ध कसा झाला आहे यालाच ‘शब्दसिद्धी’ असे म्हणतात. ·        शब्दांचे खालील प्रकार पडतात.  तत्सम शब्द : जे संस्कृत शब्द मराठी भाषेत जसेच्या तसे काहीही बादल न होता आले आहेत त्यांना ‘तत्सम […]