मराठी व्याकरण उभयान्वयी अव्यय व प्रकार

मराठी व्याकरण उभयान्वयी अव्यय व त्याचे प्रकार मराठी व्याकरण उभयान्वयी अव्यय व त्याचे प्रकार · 🌿        दोन शब्द किंवा दोन वाक्यात जोडणार्‍या शब्दांना ‘उभयान्वयी अव्यय’ म्हणतात.  ·🌿         उभायान्वयी अव्ययाचे 2 प्रकार पडतात. 1.     समानत्वदर्शक / प्रधानत्वसूचक उभयानव्यी अव्यय    2.     असमानत्वदर्शक / गौणत्वसूचक उभयानव्यी अव्यय […]