मराठी व्याकरण महत्वाच्या संधी

मराठी व्याकरण महत्वाच्या संधी Marathi Vyakran

मराठी व्याकरण महत्वाच्या संधी Marathi Vyakran

मराठी व्याकरण Marathi Vyakran गंमत शब्दांची  दोन समान अक्षरे जोडून येणारे जोडशब्द मराठी भाषिक उपक्रम, मूळ शब्दाआधी जे अक्षर किंवा शब्द जोडला जातो, त्याला उपसर्ग म्हणतात

Marathi Vyakran
संपूर्ण मराठी व्याकरण भाग 2

मराठी व्याकरण फ्री टेस्ट सोडवा

उपसर्ग जोडून येणारे शब्द

मूळ शब्दाआधी जे अक्षर किंवा शब्द जोडला जातो, त्याला उपसर्ग म्हणतात

      (१) अ + चूक = अचूक

      (२) अ + मर = अमर 

      (३) अ +पार  =अपार 

      (४) अ + नाथ = अनाथ 

      (५) अ + पात्र  = अपात्र. 

      (६) अ + चल  = अचल 

      (७) अ + शांत = अशांत 

      (८) अ +ज्ञान  = अज्ञान 

      (९) अ + माप  = अमाप 

      (१०) अ +शुभ  = अशुभ 

      (११) अ + सत्य = असत्य 

      (१२) अ + बोल = अबोल 

      (१३) अ + खंड =अखंड 

      (१४) अं + धार  = अंधार 

      (१५) अ + समान  = असमान 

      (१६) अ + स्थिर  = अस्थिर 

      (१७) अ + न्याय  = अन्याय 

      (१८) अ + पचन  = अपचन 

      (१९) अ + जय  = अजय 

      (२०) अ + प्रगत  = अप्रगत 

      (२१) अ + मोल  = अमोल 

      (२२) अ + योग्य  = अयोग्य 

      (२३) कु + रूप  = कुरूप 

      (२४) सु + काळ  = काळ 

      (२५) सु  + गंध  = सुगंध 

      (२६) सु  + पुत्र   = सुपुत्र 

      (२७) सु  + मार्ग  = सुमार्ग 

      (२८) सु  + यश  = सुयश 

      (२९) सु + योग्य  = सुयोग्य 

      (३०) वि + नाश  = विनाश 

      (३१) आ + मरण  = आमरण 

      (३२) ना  + खूष  = खूष 

      (३३) ना + पसंत  = नापसंत 

      (३४) ना + पास  = नापास 

      (३५) ना + बाद  = नाबाद 

      (३६) बिन + चूक   = बिनचूक 

      (३७) बिन + पगारी = बिनपगारी 

      (३८) गैर + हजर  = गैरहजर 

      (३९) अप + मान  = अपमान 

      (४०) अप + यश  अपयश 

Marathi vyakaran, Balasaheb shinde marathi vyakaran, Nam vyakaran, Vyakaran kal