प्राथमिक क्रियांवर आधारित उदाहरणे व त्याविषयी संपूर्ण माहिती

प्राथमिक क्रियांवर आधारित उदाहरणे व त्याविषयी संपूर्ण माहिती

नमूना पहिला –

 उदा. 21 × 19 + 21 = ? 22×20 22×19 21×20 21×18

 उत्तर : 21×20

क्लृप्ती :-बेरीज असेल तर असामाईक संख्या 1 ने वाढवून, व वजाबाकी असेल तर असामाईक संख्या 1 ने कमी करून गुणाकार करावा.

 नमूना दूसरा – उदा. 12×18+12×12 =? 72 384 360 480

उत्तर : 360 

स्पष्टीकरण :-12(18+12) = 12×30 = 360 7×5+7×3 =?    7×(5+(3) = 7×8 = 56 7×5+7×3 =?    7×(5-(3) = 7×2 = 14

उदा. 28×25 =? 675 700 527 650

 उत्तर : 700

स्पष्टीकरण :-12×25 = 1200÷4 = 300; 16×125 = 16000÷8 = 2000

 क्लृप्ती :- दिलेल्या संख्येला 25 ने गुणायचे असेल ; तर त्या संख्येवर दोन शून्य देऊन 4 ने भागणे व संख्येला 125 ने गुणणे म्हणजे, त्या संख्येवर तीन शून्य देऊन 8 ने भागणे. :: 28×25 = 2800/4 = 700