Ganit Sarav Prashnsanch

Ganit Sarav Prashnsanch Ganit Sarav Prashnsanch महाराष्ट्रातील जनरल नॉलेज – 1  )  महाराष्ट्राची स्थापना कधी झाली? ==>   १ मे १९६० )  महाराष्ट्राची राजधानी कोणती?  ==>  मुंबई  )  महाराष्ट्राची उपराजधानीचे नाव? ==>   नागपूर  )  महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग? ==>   ६ )  महाराष्ट्राचे प्रादेशिक विभाग? ==>   ५ )  महाराष्ट्रातील एकुण जिल्हे? ==>   ३६ )  महाराष्ट्रातील महानगरपालिका? ==>   २६ […]